BHP i ERGONOMIA


Rosnący poziom życia wszystkich rozwijających się społeczeństw umacnia przekonanie o nadrzędnej wartości zdrowia i życia ludzkiego. Rozwój nauk społecznych, technicznych, biologicznych i ekonomicznych związanych z ochroną człowieka w środowisku pracy pozwala na szersze spojrzenie na człowieka, jego potrzeby w zakresie prawnego zabezpieczenia warunków pracy, fizjologicznego funkcjonowania organizmu w warunkach obciążenia pracą, zagrożeń i uciążliwości w środowisku pracy oraz sposobów ich ograniczania. Naturalnym pragnieniem ludzkości jest dążenie do poprawy warunków życia między innymi poprzez wprowadzanie do użytku coraz to nowszych rozwiązań technicznych wspomagających lub zastępujących pracę człowieka. Te skomplikowane rozwiązania stanowiące rodzaj systemu technicznego muszą pełnić służebną rolę w stosunku do człowieka i muszą być do niego dopasowane, a nie odwrotnie. Inżynierowie i technicy projektujący i eksploatujący skomplikowane systemy techniczno-technologiczne muszą dysponować szeroką wiedzą, która zapewni optymalną sprawność układu człowiek - obiekt techniczny. Wiedzę tę można czerpać z ergonomii, stosunkowo młodej interdyscyplinarnej nauki oferującej merytoryczne i metodyczne wsparcie dla działań inżynierskich w fazie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji. Podstawowym zadaniem ergonomii jest dostosowanie pracy do możliwości psychofizycznych człowieka uwzględniając nie tylko najnowsze osiągnięcia techniki, ale także uwzględniając wiedzę o człowieku jako użytkowniku techniki.


Zasoby do pobrania (pliki pdf):


BHP i Ergonomia - IT-IS-3:

BHP i Ergonomia - IT-IS-3.zip

BHP I Ergonomia - WF - 1 rok:

BHP I ERGONOMIA - WF - I ROK.zip

BHP i ergonomia - IP - 2 rok:

BHP i ergonomia - IP- 2 rok.zip

BHP - Mechatronika - 1 ROK:

BHP-MT-1.zip

BHP i Ergonomia - IT - ZIP-1:

Kontakt - A. Janisz.pdf
Laboratorium ZIP-1-stacjonarne.pdf
Laboratorium ZIP-1-niestacjonarne.pdf

Ergonomia - IT - MT-2

Ergonomia wykłady.pdf
Projekty Ergonomia MT-2rok.pdf
Tematyka prezentacji- ergonomia.pdf
Adres poczty internetowej.pdf

BHP - IE - E-2

MATERIAŁY DO PROJEKTOWANIA


Konsultacje

BHP i ERGONOMIA - mgr inż. Andrzej Janisz

  środaw godz. 10.00 - 11.00, p.2.9 - IIp


Aktualizacja strony: 3 październik 2013 r.