Publikacje

    Referat o objętości 6 - 12 stronic - należy przygotować zgodnie z instrukcją dla autorów.
Końcową redakcję referatu należy przygotować po zakwalifikowaniu pracy do określonego czasopisma.

W materiałach konferencyjnych zostaną umieszczone tylko streszczenia w języku polskim i angielskim – każde na jednej stronicy.
Pełne teksty referatów zostaną udostępnione w wersji elektronicznej.

Poniższe łącza służą do pobrania wzorów artykułu i rozszerzonego streszczenia:

 

Script logo